Research article

MAPPING SOUTH COASTAL VEGETATION DEGRADATION USING GIS TECHNOLOGIES GETTING, METHODS.

Hujakeldiyev Komil Noserovich, Ernazarova Nilufar Ismatovna, Fayziev, Ibragimov, Nosirov

Online First: December 30, 2022


Antation. The current environmental crisis on the island, the degradation of vegetation on the island is one of the most pressing issues facing us. For this, first of all, it is necessary to study, analyze and map them. Anatatsiya. Hozirgi paytda Orol bо‘yida yuzaga kelgan ekologik inqiroz, Orol bо‘yi о‘simliklari degradatsiyasini ya’ni avvalgi xolicha keltirish oldimizda turgan eng muxum masalalardan biridir. Buning uchun avvalo ularni о‘rganish, tahlil qilish va kartasini tuzish lozim.

Keywords

GIS technologies, degradation, rural land, desertification, aerospace photo